Tao Te Ching x Fashion x Art Tech Tao Te Ching x Fashion x Art Tech Tao Te Ching x Fashion x Art Tech

《道德经》× 时装 × Art Tech

用非fashion之道另闢fashion之径

 

十一月登陆香港文化中心的《道可道 Fashion道》,用《道德经》解构时装。进念.二十面体联合艺术总监胡恩威与香港时装设计师卢声前背着潮流,探索《道德经》与时装的关係。

 

文:李航

閲读更多